Závery zo Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2008

Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2008  sa konala v dňoch  6. – 8. novembra 2008  v Kongresovom centre City Hotela Bratislava na Seberíniho ul. č. 9 v Bratislave za účasti 101 delegátov slovenských spolkov a organizácií z  25 krajín sveta.

Ústrednou témou konferencie bola Slovenčina v slovenskom zahraničí.

Znalosť materinského jazyka je základnou podmienkou uchovania slovenskej národnej identity vo svete a účinným antiasimilačným nástrojom. Výučba v slovenskom jazyku alebo slovenského jazyka je jedným zo základných predpokladov plnohodnotnej existencie slovenskej komunity v zahraničí. Okrem osvojovania si materinského jazyka poskytuje informácie o slovenskej kultúre, histórii, vytvára pozitívny vzťah k Slovenskej republike a v neposlednom rade vychováva inteligenciu, dôležitú pre ďalší rozvoj krajanskej komunity.

Na stave zachovania slovenského jazyka sa významnou mierou podieľajú krajanské spolky, vzdelávacie inštitúcie, rodina, záujmové a voľnočasové organizácie, ako aj národnostná cirkev. Živý jazyk v komunite udržiavajú aj slovenské tlačené a elektronické médiá a neperiodická tlač. Poskytujú informácie o živote spoločenstva a sú stmeľujúcim prvkom komunity. Vytvárajú obojsmerný informačný tok medzi Slovákmi žijúcimi v zahraničí a Slovenskou republikou. V záujme zachovania jazyka slovenských menšín a komunít vo svete Stála konferencia odporúča Slovenskej republike ako aj organizáciám a inštitúciám Slovákov žijúcich v zahraničí:

Závery

 1. blok: Formy výučby slovenského jazyka v jednotlivých krajinách

 1. prioritne smerovať štátnu politiku vlády Slovenskej republiky na podporu a rozvoj výučby v slovenskom jazyku a slovenského jazyka na všetkých stupňoch národnostných škôl v komunitách Slovákov žijúcich v zahraničí;
 2. prostredníctvom Ministerstva školstva Slovenskej republiky a v spolupráci s odbornou Komisiou pre školstvo a vzdelávanie pri Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí pripraviť analýzu aktuálneho stavu a potrieb v oblasti slovenského školstva a vzdelávania v slovenskom jazyku v prostredí slovenských menšín a komunít v zahraničí a vypracovať návrhy riešení problémov;
 3. zabezpečovať vybavenie menšinových škôl s vyučovaním v slovenskom jazyku alebo slovenského jazyka v zahraničí učebnými pomôckami a podporovať vypracovávanie učebných pomôcok odborníkmi a vzdelávacími inštitúciami z krajanských komunít;
 4. zabezpečiť učebnice slovenského jazyka a literatúry, respektíve iných predmetov pre slovenské školy v zahraničí s finančným príspevkom Ministerstva školstva Slovenskej republiky.
 5. výber vysielaných hosťujúcich učiteľov realizovaný Ministerstvom školstva Slovenskej republiky prispôsobiť odborným požiadavkám a nárokom krajanských škôl a zabezpečiť vysielanie učiteľov aj do krajín, do ktorých sa doteraz nevysielali, ale v ktorých takýto záujem existuje;
 6. prostredníctvom Ministerstva školstva Slovenskej republiky zabezpečiť odborné doškoľovania pedagógov krajanských škôl a metodickú pomoc v Slovenskej republike aj v krajine ich pôsobenia; zabezpečiť verifikáciu udelených certifikátov;
 7. podporovať všetkými dostupnými prostriedkami vznik, rozvoj a chod predškolských zariadení s výučbou slovenského jazyka;
 8. prostredníctvom Ministerstva školstva Slovenskej republiky zvýšiť počet  prideľovaných krajanských štipendií, rozšíriť skladbu štipendijných študijných odborov v zmysle potrieb komunít a vytvoriť mechanizmus udeľovania motivačných štipendií pre žiakov slovenských základných a stredných škôl vo svete, ako aj študentov vysokých škôl študujúcich slovenský jazyk vo svojej domovskej krajine;
 9. systematicky zriaďovať slovenské lektoráty a iniciovať výučbu slovakistiky na  univerzitách  v krajinách, v ktorých žijú Slováci;
 10. rozšíriť prístup k zdokonaľovaniu sa v slovenskom jazyku prostredníctvom nových informačných technológií, e-learningových programov, dopracovaním a realizovaním nových foriem výučby slovenčiny ako cudzieho jazyka s dôrazom na mladú generáciu;
 11. iniciovať podpísanie bilaterálnych dohôd v oblasti školstva s krajinami, kde takáto dohoda ešte nie je, resp. doplniť jestvujúce dohody na základe požiadaviek a potrieb krajanskej komunity a zahrnúť do ich obsahu aj oblasť uznávania dokladov o vzdelaní absolventov slovenských vysokých škôl;
 12. uľahčiť proces udeľovania víz pre študentov študujúcich v Slovenskej republike, účastníkov vzdelávacích kurzov a škôl v prírode;
 13. prostredníctvom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zabezpečiť systémové riešenie zdravotného poistenia študentov stredných škôl z krajanských komunít v zahraničí;
 14. špecifikovať a zjednotiť vykonávanie rozdielových skúšok pri návrate žiaka zo zahraničného študijného pobytu;
 15.  zabezpečiť prostredníctvom Ministerstva školstva Slovenskej republiky podmienky pre vyučovanie slovenského jazyka na školách víkendového typu, identifikovať adekvátnu formu absolvovania záverečných skúšok pre účastníkov týchto škôl a vypracovať metodiku výučby slovenského jazyka pre víkendové školy;
 16. systematicky podporovať extrakurikulárne aktivity na podporu pestovania a rozvoja slovenskej identity (putovná súťaž zo slovenských dolnozemských reálií pre stredoškolákov, letné tábory, poznávacie pobyty detí v Slovenskej republike, umelecké sústredenia a súťaže detí a mládeže atď.);
 17. vzhľadom na prebiehajúcu reformu školstva v Slovenskej republike vypracovať a finančne zabezpečiť prostredníctvom Ministerstva školstva Slovenskej republiky náležité materiály pre zavedenie voliteľného predmetu o Slovákoch žijúcich v zahraničí na základných a stredných školách v Slovenskej republike v spolupráci s odborníkmi z radov Slovákov žijúcich v zahraničí.


2. blok: Komunikácia v slovenskom jazyku v rodinnom, spoločenskom a cirkevnom živote

 1. venovať trvalú pozornosť plneniu Európskej charty regionálnych a menšinových jazykov v krajinách, ktoré ju ratifikovali pre slovenčinu;
 2. požadovať účasť krajanských organizácií na tvorbe a výkone  medzivládnych dohôd a na práci zmiešaných odborných komisií a pracovných skupín;
 3. dopracovať systém zásobovania krajanských knižníc slovacikami zo Slovenska a slovenských knižníc slovacikami zo zahraničia; zaviazať spolky, vydavateľstvá a jednotlivcov, ktorí vydávajú knihy pomocou grantového systému Slovenskej republiky k ich odovzdávaniu prostredníctvom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí do ústredných knižníc ako povinný výtlačok a naďalej podporovať dostupnými prostriedkami edičnú činnosť v slovenskom jazyku;
 4. k trvale prioritným projektom zaraďovať podujatia a aktivity zamerané na prácu s mládežou a deťmi, ktoré prebiehajú v slovenskom jazyku;
 5. podporiť vznik a zriadenie slovenských evanjelických a katolíckych duchovných stredísk v krajinách, kde došlo k zmene podmienok na základe zvýšenej koncentrácie Slovákov;
 6. finančne a materiálne podporovať národno-kultúrne, sociálne a spoločenské aktivity duchovných stredísk, ktoré nie sú hradené ani z prostriedkov cirkví v krajine pôsobenia a ani z prostriedkov cirkví na Slovensku.

3. blok: Slovenský jazyk v krajanských tlačových a elektronických médiách a ich vplyv na udržiavanie národného povedomia

 1. realizovať najneskôr do polovice roku 2010 na základe rokovaní so Slovenskou televíziou a Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky v spolupráci so Svetovým združením Slovákov v zahraničí projekt televízneho vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ako je obsiahnutý v Koncepcii štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí do roku 2015 s čo najširším pokrytím vrátane zámoria. Odporúčame realizovať parciálne úlohy už v roku 2009;
 2. iniciovať, prehlbovať a monitorovať programovú a kultúrnu výmenu medzi Slovenským rozhlasom a Slovenskou televíziou a krajanskými rozhlasovými a televíznymi redakciami v zahraničí, zdôrazňovať predovšetkým  potreby mladšej generácie Slovákov vo svete;
 3. mediálne prostriedky sústrediť aj na spracúvanie tematických okruhov (ekonomických, sociologických a ďalších), zaujímavých pre vedecko-pedagogické inštitúty, podnikateľskú sféru, turistický ruch a pracovné príležitosti;
 4. dostupnými prostriedkami podporovať, koordinovať, analyzovať a vyhodnocovať technické a materiálne vybavenie slovenských krajanských redakcií (televíznych, rozhlasových, tlačených a internetových), ako i krajanských vydavateľstiev a inštitúcií zaoberajúcich archivovaním kultúrneho dedičstva;
 5. iniciovať verejnoprávne médiá k vysielaniu mediálnych a jazykových odborníkov, ktorí budú pomáhať slovenským médiám v zahraničí a hľadať spoločné ekonomické možnosti realizácie;
 6. pre redaktorov, dramaturgov, moderátorov a ďalších tvorivých pracovníkov krajanských médií pripravovať vzdelávacie programy a stáže na Slovensku (v spolupráci s TASR, Slovenským rozhlasom, Slovenskou televíziou, slovenskými univerzitami a ďalšími vedecko-pedagogickými inštitúciami);
 7. nabádať k využívaniu existujúcich zdrojov informácií o koncepcii a praktických krokoch štátnej politiky voči krajanom a súčasne zabezpečovať pravidelné informovanie slovenskej verejnosti o živote krajanských spoločenstiev, spolkov a komunít v zahraničí;
 8. iniciovať aktívnejší prísun informácií zo slovenských spolkov a organizácií v zahraničí pre slovenské médiá, týkajúci sa ich činnosti a aktivít s cieľom poskytovať tieto informácie slovenskej verejnosti;
 9. zintenzívniť spoluprácu s Literárnym informačným centrom a ďalšími inštitúciami na Slovensku pri zasielaní slovenských kníh, periodík, odbornej literatúry a ďalších tlačových materiálov, filmovej produkcie, zvukových a video materiálov v slovenskom jazyku pre krajanské médiá, spolky, školy a inštitúcie v zahraničí;
 10. opätovne otvoriť a prehodnotiť zmluvu s TASR za účelom poskytovania servisu pre krajanské médiá;
 11. v roku 2009 zorganizovať pracovné fórum s odborníkmi verejnoprávnych médií, PR agentúr, SACR, SARIO na výmenu vzájomných skúseností a prehĺbenie vzájomnej spolupráce

Počet zobrazení: 1611x