Postup pri vybavovaní sťažností

Sťažnosťou je podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby (ďalej len „sťažovateľ“), ktorým sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu štátnej správy; poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu štátnej správy.

Orgán štátnej správy je povinný sťažnosť prijať. Prijatú sťažnosť, na ktorej vybavenie nie je príslušný, postúpi najneskôr do desiatich pracovných dní od doručenia orgánu verejnej správy príslušnému na jej vybavenie a zároveň o tom upovedomí sťažovateľa. Na vybavenie sťažnosti je príslušný  ten orgán verejnej správy, do ktorého pôsobnosti patrí  činnosť, o ktorej sa sťažovateľ domnieva, že ňou boli porušené jeho práva alebo právom chránené záujmy.

Sťažnosťou podľa  zákona o sťažnostiach nie je podanie, ktoré

a) má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu a nie je v ňom jednoznačne vyjadrené, ochrany akého svojho práva alebo právom chráneného záujmu sa osoba domáha,

b) poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti orgánu verejnej správy, ktorých odstránenie  alebo vybavenie je upravené iným právnym predpisom,

c) je sťažnosťou podľa osobitného predpisu , alebo

d) smeruje proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy vydanému v konaní podľa iného právneho predpisu.

 Sťažnosť možno podať písomne, ústne do záznamu, telefaxom alebo elektronickou poštou. Sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu sťažovateľa.  Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Musí z nej byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa sťažovateľ domáha (ďalej len „predmet sťažnosti“) a musí byť sťažovateľom podpísaná.

Sťažnosť podaná telefaxom alebo elektronickou poštou sa považuje za písomnú iba vtedy, ak ju sťažovateľ do piatich pracovných dní  od jej podania ( bez vyzvania) písomne potvrdí podpisom, inak sa sťažnosť odloží. Ak písomné potvrdenie obsahuje iné údaje než sťažnosť podaná telefaxom alebo elektronickou poštou, MDVRR SR sťažnosť podanú telefaxom alebo elektronickou poštou odloží. Sťažnosť podaná elektronickou poštou so zaručeným elektronickým podpisom,  sa považuje za  písomnú sťažnosť.

Úrard pre Slovákov žijúcich v zahraničí sťažnosť podľa § 6 zákona o sťažnostiach odloží, ak

a)      neobsahuje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu sťažovateľa

b)     je z nej zrejmé, že vo veci, ktorá je predmetom sťažnosti, koná súd, prokuratúra alebo iný orgán činný v trestnom konaní,

c)      zistí, že sťažnosť sa týka inej osoby, než ktorá ju podala a nie je priložené splnomocnenie,

d)     od udalosti, ktorej sa predmet sťažnosti týka, uplynulo v deň jej doručenia viac než päť rokov,

e)      ide o ďalšiu opakovanú sťažnosť podľa § 21 ods. 2 zákona o sťažnostiach,

f)       ide o sťažnosť proti vybaveniu sťažnosti podľa § 22 ods. 3 zákona o sťažnostiach,

g)      bola zaslaná na vedomie, alebo

h)     sťažovateľ neposkytol spoluprácu, alebo ak spoluprácu neposkytol v lehote podľa § 16 ods.1 a  ods. 2 zákona o sťažnostiach.

O odložení sťažnosti a dôvodoch jej odloženia podľa  písm. b) až f) ÚSŽZ sťažovateľa písomne upovedomí do desiatich pracovných dní od odloženia sťažnosti. ÚSŽZ odloží sťažnosť, ktorú sťažovateľ pred jej vybavením písomne vezme späť, alebo ak  sťažovateľ písomne orgánu verejnej správy pred vybavením sťažnosti oznámi, že na jej vybavení netrvá.

 Lehota na vybavenie sťažnosti

Príslušný orgán štátnej správy je povinný sťažnosť vybaviť do 60 pracovných dní. Ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, môže vedúci orgánu štátnej správy alebo ním splnomocnený zástupca túto lehotu  predĺžiť pred jej uplynutím o 30 pracovných dní. Orgán štátnej správy oznámi predĺženie lehoty sťažovateľovi bezodkladne, písomne, s uvedením dôvodu. Lehota na vybavenie sťažnosti začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni jej doručenia orgánu štátnej správy príslušnému na jej vybavenie.

Počet zobrazení: 5753x