Poskytovanie informácií

Žiadosť o informácie

Vo vašej žiadosti o informácie adresovanej Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí musí byť zrejmé:

  • kto žiadosť podáva - teda meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa;
  • adresa pobytu alebo sídlo;
  • ktorých informácií sa žiadosť týka;
  • aký spôsob sprístupnenia informácií navrhujete /písomne, e-mailom.../.

Ak vaša žiadosť nebude obsahovať tieto údaje, vyzveme vás na jej doplnenie.
ÚSŽZ  je povinný žiadosť o informácie vybaviť bez zbytočného odkladu najneskôr do 8 pracovných dní od jej doručenia. Zákonnú lehotu možno výnimočne predĺžiť o ďalších 8 pracovných dní, o predĺžení lehoty v zmysle § 17, ods. 2 a 3 zákona 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám Vás budeme informovať.

MOŽNOSTI PODÁVANIA ŽIADOSTÍ O INFORMÁCIE:
 


E-MAILOM
Priamo na: info@uszz.gov.sk
alebo vyplňte formulár

FAXOM
 +421 2 57 20 05 55
denne od 8.00 h do 14.30 h

POŠTOU
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Palisády 29/A
817 80 Bratislava 15
Slovenská republika
denne od 8.00 h do 14.30 h
 icon_doc16 Formulár na stiahnutie (RTF - 17kB).

OSOBNE
 v pracovných dňoch od 9.00 h do 12.30 h a od 13.00 h do 14.30 h- prijíma hovorca úradu.
Pri osobnom podaní žiadosti môžete tiež využiť  formulár. icon_doc16 Formulár na stiahnutie (RTF - 17kB).


 NEDOSTALI STE POŽADOVANÚ INFORMÁCIU?


V prípade nesprístupnenia informácie alebo obmedzenia prístupu k informáciám (t.j. bola Vám sprístupnená len časť požadovanej informácie) sa môžete voči rozhodnutiu odvolať v lehote 15 dní od jeho doručenia.

Odvolanie musí obsahovať:

  • rozhodnutie, proti ktorému smeruje;
  • kto ho podáva.


Uvítame aj Vaše zdôvodnenie, prečo nesúhlasíte s rozhodnutím.

Dôležité je stihnúť lehotu 15 dní.

 

Dokumenty na stiahnutie:

Počet zobrazení: 9413x