Vybavovanie sťažností

Zákon 9/2010 Z.z. o sťažnostiach

 9/2010 Z.z. ZÁKON zo 4. decembra 2009 o sťažnostiach Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: Základné ustanovenia § 1 Tento zákon upravuje postup pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku prešetrenia sťažnosti alebo prekontrolovania sťažnosti. § 2 (1) Podľa tohto zákona postupujú orgány verejnej správy,…

Postup pri vybavovaní sťažností

Sťažnosťou je podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby (ďalej len „sťažovateľ“), ktorým sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu štátnej správy; poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu štátnej správy. Orgán…

Počet zobrazení: 3996x