Kultúra

Kultúra

 

V koncepcii štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí sú zahrnuté aj aktivity v oblasti rozvoja ľudovej, umeleckej a duchovnej kultúry, tiež ochrany kultúrneho dedičstva - dôležitými nositeľmi národného povedomia a kultúrnej identity a v krajanskom svete majú postavenie stabilného komunitného subjektu. V kultúrno-spoločenskom živote krajanských komunít resp. národnostných menšín je kultúra základným a trvalým fenoménom uchovávania a rozvoja národnej a jazykovej identity.

 

V tomto zmysle ÚSŽZ podporuje projekty na podporu novej tvorby (v oblasti vydavateľstva, literatúry, divadelníctva, vizuálneho umenia, hudby a pod.) ako aj na zachovanie kultúrneho dedičstva (podpora činnosti knižníc, archívov, múzeí, galérií, kultúrnych pamiatok a pod.). K dominantným prvkom v činnosti krajanov patrí podpora ochrany a rozvoja ľudových tradícií, prejavovaných najmä na kultúrnych programoch a festivaloch.  Kultúrne počiny jednotlivých komunít boli a sú založené na neúnavnej a húževnatej práci osobností. Na ich počesť sa usporadúvajú rôzne podujatia (konferencie, okrúhle stoly, prezentácie). Podpora v oblasti kultúry smeruje od vytvorenia kvalitných technických podmienok na činnosť kultúrno-umeleckých spolkov, združení, organizácií, ustanovizní či jednotlivcov k organizácii podujatí a vytvoreniu nových kultúrnych produktov.

 

Nenahraditeľnú úlohu vo vytváraní podmienok pre kultúrne, spoločenské a vzdelávacie aktivity v úlohe zachovania národného povedomia slovenských komunít v zahraničí majú kresťanské misie a farnosti. Úloha cirkvi bola a je imanentnou súčasťou pozdvihovania národného povedomia a kultúrnej identity aj v minulosti, predovšetkým v počiatkoch vysťahovalectva a vytvárania krajanských komunít. Vyše 200-ročná tradícia slovenských farností zohráva významnú úlohu v spoločenskom a kultúrnom živote Slovákov (Srbsko, Rumunsko, Maďarsko, USA, Kanada, Írsko, V. Británia, Francúzsko, Nemecko). Okrem evanjelizačných a pastoračných činností, misie a farnosti  zastrešujú aj kultúrne, spolkové a vzdelávacie aktivity a podporné podujatia.

 

V kultúrnej oblasti ÚSŽZ poskytuje možnosť krajanským spolkom a združeniam prezentovať a začleňovať sa do kultúrneho diania na Slovensku. V záujme uvedeného ÚSŽZ spolupracuje pri organizovaní kultúrnych podujatí s partnermi a organizátormi na Slovensku.

 

Kultúrna komisia Slovákov žijúcich v zahraničí

začala ako poradný orgán predsedu ÚSŽZ svoju činnosť

https://www.uszz.sk/sk/kulturna-komisia-slovakov-zijucich-v-zahranici-zacala-ako-poradny-organ-predsedu-uszz-svoju-cinnost

 

Počet zobrazení: 4851x