VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O DOTÁCIU NA ROK 2019

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v súlade s čl. 11 vnútorného predpisu č.  2/2017  vyhlasuje

 

VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O DOTÁCIU NA ROK 2019

 

Vážení krajania,

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ďalej len „úrad“) v zmysle § 5 zákona č. 474/2005 o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov a platných vnútorných predpisov úradu č. 2/2017 z 2. augusta 2017 (Smernica о poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí)č. 3/2017 z 2. augusta 2017 (Metodický pokyn o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí) zverejňuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2019 (ďalej len „žiadosti“) na účely v zmysle uvedeného zákona pre oblasti:

a)    vzdelávanie, veda a výskum,
b)    kultúra,
c)    informácie,
d)    médiá.

Hlavným cieľom poskytovania dotácií, ako súčasti štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí, bude aj v roku 2019 podpora aktivít zameraných  na oblasť posilňovania národného povedomia, kultúrnej a jazykovej identity Slovákov žijúcich v zahraničí, podpora ich inštitúcií zriadených na dosiahnutie tohto účelu a podpora vzťahov medzi Slovenskou republikou a Slovákmi žijúcimi v zahraničí.

Prioritou v pôsobnosti úradu zostáva i naďalej najmä podpora zvyšovania úrovne vzdelávania detí a mládeže, a to predovšetkým z hľadiska znalosti jazyka a upevnenia národnej identity.

 

Rovnako bude podporovaná informatizácia s cieľom vytvoriť lepšie predpoklady pre šírenie informácií, prístup k informáciám krajanských komunít, vytvorenie podmienok pre rozvoj a zefektívnenie kontaktov medzi krajanmi po celom svete a zefektívňovanie spolupráce medzi úradom a krajanmi.

Preferované budú projekty s dlhodobejším účinkom.

***

Základnými kritériami na posúdenie žiadosti sú:

a)    súlad projektu so zákonom o Slovákoch žijúcich v zahraničí, s Koncepciou štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na obdobie rokov 2016 – 2020 a s prioritami úradu,

b)    kultúrno-spoločenský význam projektu v komunite,

c)    prínos realizácie projektu pre cieľovú skupinu,

d)    predpokladaná efektívnosť vynaložených finančných prostriedkov,

       e)    vyúčtovanie dotácie v termíne a spôsobom stanoveným v dotačnej zmluve a  

              vnútorných predpisoch úradu a poskytovať úradu súčinnosť pri vyúčtovaniach.

.

***

Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi len na základe elektronickej a zároveň aj písomnej žiadosti o poskytnutie dotácie. Elektronicky prostredníctvom elektronického online systému TU. Žiadosť o poskytnutie dotácie a Zmluva o poskytnutí dotácie musia byť v súlade s ustanoveniami nových smerníc č. 2 a č. 3/2017 z 2. augusta 2017, zverejnenými na našej webovej stránke. Žiadosti vyplnené na starých tlačivách nebudú akceptované.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte teritorialitu zodpovedného za Vašu krajinu.

***

Písomnú žiadosť je potrebné zaslať na adresu:

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Palisády 29
817 80 Bratislava 15
Slovenská republika

Žiadosti vrátane povinných príloh sa predkladajú úradu najneskôr do 30. novembra 2018, pričom rozhodujúci je dátum registrácie v elektronickom systémedátum poštovej pečiatky na obálke písomne zaslanej žiadosti.

Každá doručená žiadosť bude zaevidovaná odborom teritoriálnym a ekonomicko-dotačným a bude jej pridelené evidenčné číslo podľa poradia v registri žiadostí vo formáte ČÍSLO ŽIADOSTI/SKRATKA KRAJINY/2019. Po úspešnej evidencii žiadosti elektronickým systémom žiadateľ dostane prostredníctvom dotačného systému vyrozumenie o zaevidovaní žiadosti a čísle, ktoré bolo pridelené jeho žiadosti.

V prípade, ak sa počas administratívnej kontroly zistí, že žiadosť nespĺňa predpísané náležitosti uvedené v zákone, vo výzve, ostatných usmerneniach a vnútorných predpisoch, ktoré tvoria prílohy výzvy, úrad vyzve žiadateľa, aby v lehote do 15 dní od doručenia výzvy odstránil nedostatky alebo neúplnú žiadosť doplnil. Úrad svoju výzvu na odstránenie nedostatkov žiadateľom zasiela elektronicky iba raz a nebude ju opakovať.

Žiadatelia o dotácie musia dbať na to, aby v žiadosti uviedli svoju funkčnú emailovú adresu. Komunikácia ohľadom odstránenia nedostatkov v žiadosti sa bude uskutočňovať výlučne prostredníctvom elektronického systému. Žiadateľovi príde na e-mail, ktorý uviedol, informácia o tom, že v systéme má správu týkajúcu sa jeho žiadosti o dotáciu.

 

Úrad upozorňuje, že na dotáciu nie je právny nárok.

Úrad bude posudzovať len tie žiadosti, ktoré budú spĺňať predpísané náležitosti, ktoré sú uvedené vo vnútorných predpisoch úradu č. 2/2017 z 2. augusta 2017 (Smernica о poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí) a č. 3/2017 z 2. augusta 2017 (Metodický pokyn o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí ) a boli predložené úradu v stanovenom termíne.

Žiadosti, ktoré nebudú obsahovať všetky povinné prílohy v súlade so zákonom, výzvou a ostatnými usmerneniami a vnútornými predpismi úradu, ktoré tvoria prílohy tejto výzvy, nebudú akceptované a nebudú predložené na ďalšie hodnotenie.

Ďalšie podrobnosti o poskytovaní dotácií sa nachádzajú vo vnútorných predpisoch úradu č. 2/2017 (Smernica о poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí) a č. 3/2017 (Metodický pokyn o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí), ktoré sú prílohami tejto výzvy. Odpovede týkajúce sa často kladených otázok ohľadne dotačného procesu (Často kladené otázky týkajúce sa dotačného procesu) nájdete takisto v prílohách tejto výzvy.

***

Časový harmonogram dotácií 2019:

do 30. 11. 2018 – lehota na podávanie žiadostí o dotáciu v r. 2018,

do 31. 12. 2018 – odstraňovanie formálnych nedostatkov žiadostí o dotáciu (iba jedna výzva), do 31. 01. 2019 – spracovanie žiadostí o dotáciu na hodnotenie,

do 01. 03. 2019 – zasadnutia dotačných subkomisií a dotačnej komisie,

od 15. 03. 2019 – uzatváranie dotačných zmlúv a poskytovanie dotácií.

***

Základné dokumenty dotačného systému na rok 2019:

Smernica о poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (.doc formát)
Smernica о poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (.pdf formát)

Metodický pokyn o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (.doc formát)
Metodický pokyn o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (.pdf formát)

Často kladené otázky týkajúce sa dotačného procesu

Príloha č. 2: Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu
Príloha č. 3: Špecifikácia projektu zameraného na vydávanie kníh, časopisov a audiovizuálnej tvorby
Príloha č. 4: Špecifikácia projektu pre školy, vzdelávacie a kultúrne centrá
Príloha č. 5: Špecifikácia projektu pre rekonštrukcie a zmeny stavieb

Zoznam vzdelávacích, kultúrnych a spoločenských podujatí (spolu)organizovaných úradom v roku 2019:

Úrad bude aj v roku 2019 z rozpočtu na dotácie uhrádzať náklady vybratých účastníkov podujatí (spolu)organizovaných úradom. Záujemcovia o účasť na týchto podujatiach môžu požiadať úrad o finančnú podporu na úhradu s tým spojených výdavkov (napr. strava, ubytovanie, cestovné) a to v rámci dotačnej oblasti Kultúra.

Zoznam podujatí:

  • Palárikova Raková (52. ročník), termín: apríl, Čadca a obec Raková, hlavní organizátori: Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, Žilinský samosprávny kraj, Mesto Čadca, Obec Raková,
  • Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko  (27. ročník), termín: jún, Nové Zámky, organizátori: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo kultúry SR, Štátny pedagogický ústav, SPN – Mladé letá, Matica slovenská, Vydavateľstvo Matice slovenskej, Miestny odbor Matice slovenskej Nové Zámky, ZŠ na Nábrežnej. ul. v Nových Zámkoch a ÚSŽZ,
  • Pamätný deň Slovákov žijúcich v zahraničí, termín: 5. júl, Bratislava, hlavný organizátor: ÚSŽZ,
  • Krajanská nedeľa a Krajanský dvor v rámci 54. Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve (46. ročník Krajanskej nedele, 6. ročník Krajanského dvora), termín: júl, Detva, hlavní organizátori: Mesto Detva, ÚSŽZ,
  • Južnoslovenské detské a mládežnícke folklórne slávnosti v Dulovciach (23. ročník), termín: júl, Dulovce, hlavní organizátori: Obec Dulovce a Miestny odbor Matice slovenskej v Dulovciach,

Bratislava 1. októbra 2018

JUDr. Ján Varšo, CSc., v. r.
predseda

Počet zobrazení: 10429x