Podmienky na vydanie osvedčenia

V zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) sa postavenie Slováka žijúceho v zahraničí na účely uplatnenia si práv alebo výhod ustanovených osobitnými zákonmi pre Slovákov žijúcich v zahraničí preukazuje osvedčením. Osvedčenie vydáva Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ďalej len „ÚSŽZ“).

Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov/držiteľov osvedčenia, aby s ÚSŽZ komunikovali (písomne, e-mailom) v slovenskom jazyku.

 

Podmienky na vydanie osvedčenia

Podmienky na vydanie osvedčenia - žiadateľ mladší ako 14 rokov

Podmienky na vydanie osvedčenia - žiadateľ od 14 rokov (vrátane) do 18 rokov

Podmienky na vydanie osvedčenia - žiadateľ starší ako 18 rokov

Podmienky na zápis neplnoletého dieťaťa (do 18 rokov veku dieťaťa) do osvedčenia žiadateľa

Podmienky na vydanie nového osvedčenia z dôvodu straty, odcudzenia, zničenia alebo poškodenia vydaného osvedčenia alebo z dôvodu zmeny údajov uvedených vo vydanom osvedčení (napr. zmena mena pri sobáši, po rozvode a pod.)

 

Podmienky na vydanie osvedčenia držiteľovi osvedčenia série D (osvedčenie s obmedzenou časovou platnosťou) po uplynutí doby platnosti

Podmienky na vydanie osvedčenia po uplynutí platnosti – žiadateľ mladší ako 14 rokov

Podmienky na vydanie osvedčenia po uplynutí platnosti – žiadateľ od 14 rokov (vrátane) do 18 rokov

Podmienky na vydanie osvedčenia po uplynutí platnosti – žiadateľ po dovŕšení 18 rokov

 

Ostatné informácie

Konanie o vydaní osvedčenia

Správne poplatky

Adresa pre písomný a osobný kontakt

Stránkové hodiny - osvedčenia

Počet zobrazení: 10451x