Vláda SR

Z programového vyhlásenia vlády SR na roky 2012-2016

Svetová politika a multilaterálne vzťahy

K dôležitým prioritám vlády bude ďalej patriť:


starostlivý prístup k problematike ľudských práv, vrátane práv osôb patriacich k národnostným menšinám. Vláda bude v tejto súvislosti podporovať aktivity smerujúce k zachovaniu kultúry, tradície a jazyka Slovákov žijúcich v zahraničí. Prijme potrebné systémové a organizačné opatrenia a bude využívať potenciál spoločenských organizácií, vrátane cirkví, ako aj dialóg s partnermi v zahraničí;
 
Služba občanom v zahraničí


Vláda bude zlepšovať presadzovanie práv, záujmov a ochrany rastúceho počtu slovenských občanov, ktorí vycestujú, žijú alebo pracujú v zahraničí, najmä prostredníctvom zabezpečenia kvalitných, efektívnych a dostupných konzulárnych služieb a pomoci v bežných aj v krízových situáciách. V krajinách, kde Slovensko nemá zastúpenie, bude pri zabezpečovaní potrieb občanov spolupracovať s členskými štátmi a s delegáciami EÚ. Bude taktiež pokračovať v rokovaniach s krajinami únie o dohodách o zastupovaní pri vydávaní víz.
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Z programového vyhlásenia vlády 2010

Zahraničná politika
Pomoc a služby občanom v zahraničí, krajania

Občania Slovenskej republiky, ktorí sa ocitnú v zahraničí v núdzi, majú právo požiadať svoju vlasť o pomoc. Vláda SR sa postará, aby pomoc občanom Slovenskej republiky na ochranu ich záujmov a práv bola kvalitná, kvalifikovaná, rýchla, efektívna a dostupná. V krajinách, kde neexistuje zastúpenie Slovenskej republiky, sa dohodne na zastupovaní našich občanov s našimi najbližšími partnermi. Zlepší služby slovenským občanom dlhodobo pracujúcim alebo študujúcim v zahraničí, predovšetkým zrýchlením a zjednodušením matričných a iných administratívnych úkonov.

Vláda SR si praje, aby občania mohli byť na svoju vlasť v zahraničí hrdí. Vytvorí funkčný mechanizmus koordinovanej globálnej prezentácie Slovenska. Do procesu tvorby prezentačnej identity Slovenska prizve širšiu expertnú komunitu a bude spolupracovať s akademickým i podnikateľským sektorom.

Bude posilňovať rozvoj krajanských komunít v zahraničí a dbať o zachovanie a rozvoj ich kultúrnej identity a spätosti so Slovenskom.


--------------------------------------------------------------


Z programového vyhlásenia vlády 2006

Kultúra: Obnova pamiatok a ochrana kultúrneho dedičstva

Vláda SR sa zaväzuje vytvárať podmienky na trvalé zachovanie pamiatkových hodnôt, ochranu pamiatkových území a národných kultúrnych pamiatok. Za súčasť národného kultúrneho dedičstva považuje aj kultúrne diela a tradície, vytvorené Slovákmi žijúcimi v zahraničí.

Dôraz položí predovšetkým na obnovu a reštaurovanie národných kultúrnych pamiatok a ich využívanie pre rozvoj cestovného ruchu. Zameria sa pritom  na lokality s celoslovenským významom ako sú súčasné lokality svetového dedičstva, hradné múzeá s vysokou návštevnosťou a mestské pamiatkové rezervácie.

Prostriedky na ochranu a obnovu pamiatkového fondu vláda SR zabezpečí prostredníctvom účelovej pomoci štátu, ako aj viac zdrojového financovania, najmä zo štrukturálnych fondov EÚ. Za významný predpoklad ochrany kultúrneho dedičstva vláda SR považuje schválenie Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva, múzeí a galérií.

Zahraničná politika

Zahraničná politika vlády SR bude dôsledne vychádzať zo štátnych záujmov Slovenskej republiky s cieľom zabezpečiť nevyhnutné medzinárodné podmienky pre upevnenie bezpečnosti, hospodárskej prosperity štátu a pre zlepšenie životnej úrovne slovenských občanov.

Vláda bude uskutočňovať dôveryhodnú, zodpovednú a vyváženú zahraničnú politiku. Nadviaže na všetko pozitívne, čo bolo doteraz v tejto oblasti dosiahnuté. 
Vláda SR bude klásť dôraz na posilnenie mieru a stability v Európe a vo svete a bude spoľahlivým spojencom a partnerom rešpektujúcim svoje záväzky.
Vláda SR sa bude podieľať na príprave a realizácii Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ a na rozvoji kapacít európskej obrannej a bezpečnostnej politiky. V rámci Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky sa SR osobitne sústredí na posilňovanie bezpečnosti a stability Západného Balkánu a východnej Európy, ako aj na  uplatňovanie dobrých vzťahov v rámci európskej susedskej politiky.
Vláda SR podporí ďalšie rozširovanie EÚ. Prijímanie nových štátov musí plne zodpovedať stanoveným kritériám členstva.
Vláda SR vyvinie maximálne úsilie na zavŕšenie príprav na vstup do Schengenského systému tak, aby sa SR stala jeho súčasťou v najkratšom možnom čase.

Podpora krajanov bude jednou z priorít zahraničnej politiky SR. Vláda SR bude vytvárať podmienky na podporu krajanských komunít s cieľom zachovať jazykovú, kultúrnu a náboženskú identitu Slovákov žijúcich v zahraničí.

Vláda SR vytvorí nevyhnutné finančné, legislatívne a organizačné podmienky pre efektívne poskytovanie rozvojovej pomoci v súlade s cieľmi svojej zahraničnej politiky a pre postupné zvyšovanie objemu cielenej rozvojovej pomoci vybraným krajinám Balkánu, rozvojovým a najmenej rozvinutým krajiná


Z programového vyhlásenia vlády 2002

Kultúra: Ochrana kultúrneho dedičstva a duševného vlastníctva

Vláda považuje ochranu a rozvoj kultúrneho dedičstva, podporu súčasných umeleckých prejavov, ako aj rozvoj kultúry vo všeobecnosti za dôležitý vklad do mravného, duchovného, sociálneho a ekonomického rozvoja spoločnosti. Vláda vypracuje a prijme koncepciu štátnej kultúrnej politiky.

Právo na prístup ku kultúrnym hodnotám je jedným z dôležitých práv všetkých občanov. Vláda preto dopracuje a uvedie do praxe komplex legislatívnych a ekonomických opatrení na zachovávanie a podporovanie kultúry v jej názorovej, inštitucionálnej a ekonomickej pluralite, v profesionálnej, neprofesionálnej, štátnej i neštátnej sfére, vrátane kultúry národnostných menšín, etnických a názorových skupín.

Vláda bude na báze vzájomného dialógu, rešpektovania a úsilia o všeobecné blaho spoločnosti pokračovať v spolupráci s cirkvami a náboženskými spoločnosťami. Vláda zdokonalí transparentný systém financovania cirkví a náboženských spoločností.

Vláda bude venovať pozornosť postaveniu slovenských komunít v zahraničí a podporovať kultúrne projekty na ich rozvoj.

Zahraničná politika: Ďalšie oblasti dvojstrannej a mnohostrannej diplomacie

Vláda považuje národnostnú a kultúrnu rôznorodosť za obohacujúce prvky v modernej občianskej spoločnosti a bude principiálne a dôrazne vystupovať proti všetkým prejavom etnickej a rasovej neznášanlivosti. Slovenská republika bude podporovať slovenské krajanské komunity v zahraničí a rozvíjať s nimi vzťahy s cieľom podpory ich jazykovej a kultúrnej identity.


Z programového vyhlásenia vlády 1998

Vláda Slovenskej republiky považuje národnostnú a etnickú rôznorodosť za historicky dané a obohacujúce prvky a odsudzuje všetky prejavy etnickej a rasovej neznášanlivosti. Pri realizácii zahraničnej politiky bude venovaná stála pozornosť otázkam ľudskej dimenzie. Aktívne sa zapojí do tvorby systému medzinárodných noriem v oblasti ľudských práv, vrátane práv osôb patriacich k národnostným menšinám. Vláda pristúpi k dopracovaniu vnútroštátnych právnych noriem v tejto oblasti v súlade s medzinárodnými záväzkami a zabezpečí ich dôsledné uplatňovanie v praxi. Vláda bude podporovať krajanskú komunitu v zahraničí a rozvíjať s ňou vzťahy na všetkých úrovniach.

Zvýšime podporu pre príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny, najmä v Česku, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku, Chorvátsku i v ostatných krajinách bývalej Juhoslávie a na Ukrajine. Pomoc zameriame na uchovanie slovenského jazyka, na podporu kultúry, rozvoj školstva a na to, aby príslušníci slovenského etnika mohli navštevovať náboženské obrady v slovenskom jazyku. Podpora sa bude týkať aj vydávania a šírenia periodík a kníh v slovenskom jazyku, rozvoja miestnej kultúry a podobne.

Počet zobrazení: 3630x