Legislatíva

Ústava SR

Hlava I., čl. 7a. "Slovenská republika podporuje národné povedomie a kultúrnu identitu Slovákov žijúcich v zahraničí, podporuje ich inštitúcie zriadené na dosiahnutie tohto účelu a vzťahy s materskou krajinou."  

Štatút Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Štatút Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí - PDF    

Zákon 474/2005 Z.z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí

474/2005 Z. z. Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2019 474 ZÁKON z 23. septembra 2005 o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: Čl. I § 1 Predmet úpravy Tento zákon upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy vo…

Deklarácia Národnej rady Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky, v duchu budovania slovenskej štátnosti, na základoch pluralitnej demokracie, rozvoja základných ľudských a občianskych práv, upevnenia národnej kultúrnej identity príslušníkov slovenského národa doma i v zahraničí, v súlade s dokumentmi Organizácie spojených národov, Rady Európy a Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, dotýkajúcimi sa ochrany…

Vláda SR

Z programového vyhlásenia vlády SR na roky 2012-2016 Svetová politika a multilaterálne vzťahy K dôležitým prioritám vlády bude ďalej patriť: starostlivý prístup k problematike ľudských práv, vrátane práv osôb patriacich k národnostným menšinám. Vláda bude v tejto súvislosti podporovať aktivity smerujúce k zachovaniu kultúry, tradície a jazyka Slovákov žijúcich v zahraničí. Prijme…

Koncepcia štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí

    KONCEPCIA ŠTÁTNEJ POLITIKY SLOVENSKEJ REPUBLIKY VO VZŤAHU K SLOVÁKOM ŽIJÚCIM V ZAHRANIČÍ NA OBDOBIE 2016-2020 Koncepcia 2016-2020  Schéma č. 1 - Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí - tvorca a vykonávateľ štátnej politiky Schéma č. 2 - INŠTITÚCIE A ORGANIZÁCIE SPOLUPODIEĽAJÚCE SA NA REALIZÁCII ŠTÁTNEJ POLITIKY vo vzťahu…

ACT on the Slovaks Living Abroad and on Amendments and Additions to Certain Laws

  The National Council of the Slovak Republic has passed the following Act: 474 ACT of 23 September 2005 on the Slovaks Living Abroad and on Amendments and Additions to Certain Laws The National Council of the Slovak Republic has passed the following Act:   Art. I Section 1 Scope…

Spôsob zriadenia úradu

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí bol zriadený na základe § 4 zákona č. 474/2005 Z.z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zbierka zákonov ročník 2005, čiastka 190), ktorý znie: § 4 Zriadenie a pôsobnosť Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí   (1) Zriaďuje sa…

Pripomienkové konanie

Dokumenty

 

Vnútorné predpisy

ORGANIZAČNÝ PORIADOK   ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA   VNÚTORNE PREDPISY      

Logá na stiahnutie

 Všetky logá v komprimovanom (zabalenom) formáte ZIP (755 kB)   Logo ÚSŽZ plnofarebná verzia formát JPG, RGB (28 kB) formát PDF, CMYK (72 kB)     Logo ÚSŽZ čiernobiela verzia formát JPG, RGB (27 kB) formát PDF, CMYK (68 kB)       Logo Pod záštitou ÚSŽZ plnofarebné formát JPG,…

NEPLATNÝ Zákon 70/1997 o zahraničných Slovákoch

NEPLATNÝ   Predpis č. 70/1997 Z. z. Zákon o zahraničných Slovákoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zo dňa 14.02.1997 Čiastka 030/1997 Platnosť od 12.03.1997 Účinnosť od 05.07.1997 Zrušené od 01.01.2006 (474/2005 Z. z.)   70 ZÁKON zo 14. februára 1997 o zahraničných Slovákoch a o zmene a doplnení…

Počet zobrazení: 7296x