Závery zo Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2007

Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2007 sa konala v dňoch  27.–28. apríla 2007 v Kongresovom centre City Hotel Bratislava za účasti 85 delegátov slovenských spolkov a organizácií z  23 krajín sveta.

Účastníci s uspokojením konštatovali, že problematika vzťahov Slovenskej republiky a Slovákov žijúcich v zahraničí sa stáva jednou z priorít štátnej politiky Slovenskej republiky. Očakávajú, že tento pozitívny proces v slovensko-slovenských vzťahoch bude aj naďalej pokračovať.

Na záver konferencie boli schválené nasledujúce závery a odporúčania:

Slovenské komunity v zahraničí pracujú rôznymi spôsobmi v záujme Slovenska: aktívne propagujú Slovensko a pracujú na jeho všeobecnom zviditeľnení; prezentujú kultúru Slovenska a vytvárajú veľkú časť spoločnej integrálnej kultúry; bránia slovenské záujmy vo vlastnej tlači a v médiách krajín, v ktorých žijú; propagujú turizmus; nadväzujú mnohoraké vzťahy, vrátane obchodných; organizujú rôzne finančné zbierky pre kultúrne, náboženské a charitatívne inštitúcie na Slovensku; podporujú finančne a organizačne rôzne delegácie a študentov, ako aj politické a športové návštevy zo Slovenska; spolupracujú s konzulárnymi a diplomatickými zastupiteľstvami SR atď., atď.

Týmito aktivitami Slováci v zahraničí vytvárajú hodnoty reprezentujúce stámilióny korún a sú atraktívnymi vyslancami Slovenskej republiky a jej záujmov.

Sme preto presvedčení, že podpora aktivít dvoch miliónov Slovákov žijúcich v zahraničí na zachovanie ich kultúrnej a národnej identity je dobrou investíciou zo strany Slovenskej republiky, rovnako ako to, aby vláda Slovenskej republiky naďalej obhajovala a podporovala práva a záujmy Slovákov žijúcich v zahraničí, aby  prispôsobovala svoju politiku v danej oblasti vo vzťahu k jednotlivým štátom na základe meniacich sa podmienok a charakteristík.

Na základe vyššie uvedeného odporúčame ako priority:

1.   Pripraviť a prijať Koncepciu štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí do roku 2015 tak, aby znamenala významný posun v napĺňaní potrieb a požiadaviek slovenského sveta, a to v spolupráci s jeho predstaviteľmi;

2.   Prioritne podporovať oblasť školstva, práce s deťmi a mládežou a rôzne formy vyučovania slovenského jazyka a v slovenskom jazyku, vrátane motivačného štipendijného systému v domovských krajinách; aj v krajinách, kde neexistuje slovenské školstvo, zvýšenú pozornosť venovať aktivitám, ktoré smerujú do prostredia detí a mládeže, aby sa u najmladšej generácie vytvorilo a upevnilo slovenské povedomie a tak sa zabezpečila kontinuita existencie slovenských komunít v zahraničí;

3.   Navýšiť formou rozpočtového opatrenia vlády objem finančných prostriedkov v grantovom systéme Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí na rok 2007 na úroveň 40 mil. Sk, schválenú už v minulosti uznesením vlády; v ďalších rokoch vyčleňovať v štátnom rozpočte do grantového systému pre Slovákov žijúcich v zahraničí finančné prostriedky aj so zreteľom na objem grantového systému domácich národnostných menšín pri rešpektovaní príbuzností i rozdielností týchto dvoch problematík;

4. Novelizáciou volebného zákona čo najefektívnejšie zjednodušiť mechanizmus hlasovania slovenských občanov zo zahraničia a vytvoriť predpoklady na možnosť voliť elektronickou formou; 

5.   Efektívne napĺňať dvojstranné dohody s Maďarskom a Ukrajinou v oblasti vzájomnej podpory národnostných menšín; navrhujeme uzavretie medzivládnych zmlúv s Českou republikou, Poľskom a prípadne ďalšími krajinami;

6.   Uzatvárať bilaterálne zmluvy v oblasti kultúrnej spolupráce s krajinami, kde žijú slovenské komunity; podporovať všetky formy kultúrnej výmeny medzi SR a krajinami, kde žijú Slováci;

7.   V procese prípravy medzištátnych dokumentov konzultovať oblasti týkajúce sa života národnostných menšín s ich predstaviteľmi;

8.   Zabezpečiť blokové vysielanie vybraných pôvodných programov Slovenskej televízie do všetkých krajín, v ktorých žijú významné slovenské komunity, zachovať krajanské vysielanie Slovenského rozhlasu, a vytvoriť podmienky, aby bol vo verejnoprávnych médiách SR vytvorený primeraný priestor na prezentáciu života a dejín slovenských menšín a komunít v zahraničí;

9.   Zachovať sieť zastupiteľských a konzulárnych úradov vrátane Slovenských inštitútov v krajinách, kde žijú významné slovenské komunity; mimoriadnu pozornosť sústrediť na vytvorenie nových Slovenských inštitútov v krajinách, kde žije zvýšený počet Slovákov; širšie využívať inštitút honorárnych konzulov; zvýšiť dôraz na spoluprácu ZÚ so slovenskými komunitami a vypracovať na úrovni MZV stratégiu pomoci novým vysťahovaleckým vlnám;

10. Zvážiť možnosť navrhovať a udeľovať štátne vyznamenania aj pre cudzích štátnych príslušníkov za propagáciu Slovenska a jeho kultúry, ktoré by umožnili oceniť najvýznamnejšie osobnosti spomedzi Slovákov žijúcich v zahraničí;

11. Podporiť vybudovanie Pamätníka slovenského vysťahovalectva; podporiť zriadenie a prevádzku Stáleho sekretariátu Svetového združenia Slovákov v zahraničí v Bratislave;

12.  V súvislosti so zvýšením množstva úloh a koordináciou činnosti ÚSŽZ vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí primerane zvýšiť počet štátnozamestnaneckých miest a ich zabezpečenie na ÚSŽZ a tiež materiálno-priestorové dobudovanie ÚSŽZ.

Ďalej odporúčame:

1.       Podporovať aktivity krajanských spolkov a organizácií zameraných na prezentáciu Slovenska, Slovákov a slovenskosti v zahraničí;

2.   Venovať trvalú pozornosť plneniu Európskej charty regionálnych a menšinových jazykov v krajinách, ktoré ju ratifikovali pre slovenčinu;

3.   Prostredníctvom grantového systému Ministerstva kultúry SR vytvárať priestor na koordinovanú prezentáciu a propagáciu slovenskej kultúry v zahraničí aj systematickým vysielaním kultúrnych telies na umelecké festivaly a podujatia do krajín, kde žijú Slováci; považujeme za dôležité podporovať a udržať predovšetkým tradičné podujatia a aktivity v oblasti tradičnej kultúry, profesionálneho i ochotníckeho divadla, hudby, slovesného a výtvarného umenia a  prierezové prehliadky kultúry ako aj podporovať spoločné komplexné programy slovenského sveta, koordinované Svetovým združením Slovákov v zahraničí;

4.   Podporovať slovenské printové a elektronické médiá a neperiodickú tlač v zahraničí ako nositeľov slovenského jazyka a povedomia a podporovať portál Svetového združenia Slovákov v zahraničí Slovacivosvete.sk ako spoločnú komunikačnú bázu, prostredníctvom ktorej bude zabezpečená aj informovanosť o systéme fungovania zdravotného poistenia a starostlivosti, sociálneho poistenia a daní a iných právnych povinností Slovákov pracujúcich v zahraničí s možnosťou konzultácií;

5.   Zabezpečiť zasielanie učebníc slovenského jazyka, šlabikárov, dvojjazyčných slovníkov, kníh pre deti a literatúry;

6.   Rozšíriť možnosti účasti krajanských detí na letných jazykových táboroch, zapojiť lektorov slovenského jazyka vysielaných na zahraničné univerzity do vzdelávacích aktivít krajanských spolkov a prostredníctvom nových informačných technológií rozšíriť prístup k zdokonaľovaniu sa  v materinskom jazyku  pre mladú generáciu krajanov; podniknúť ďalšie kroky v záujme informovanosti krajanov o možnostiach výučby a prehĺbení znalosti jazyka, ako aj o možnostiach štúdia v Slovenskej republike;

7.   Odporúčame Ministerstvu školstva SR zvážiť zjednodušenie akceptácie a ekvivalencie absolvovaných predmetov na základných a stredných školách v zahraničí, ktoré by uľahčili prípadný návrat detí do slovenských škôl;

8.   Podporovať povedomie o Slovákoch žijúcich v zahraničí na všetkých stupňoch škôl v SR; zriadiť na niektorej zo slovenských univerzít katedru dejín a života Slovákov žijúcich v zahraničí;

9.   Systematicky zriaďovať slovenské lektoráty a iniciovať výučbu slovakistiky na  univerzitách  v krajinách, v ktorých žijú Slováci;

10.  Podporovať duchovno-náboženské aktivity, a to vysielaním duchovných do diasporálnych a misijných zborov v súčinnosti s domácimi cirkvami, finančne a materiálne pri udržiavaní súčasných cirkevných zborov a ich aktivít a zakladaním nových cirkevno-zborových  komunít;

11.  V odôvodnených prípadoch poskytovať pomoc pri zabezpečení priestorov pre slovenské združenia v zahraničí;

12. Podporiť aktivity zamerané na pripomenutie si 40. výročia masovej emigrácie Slovákov po roku 1968 a usporiadať medzinárodné podujatie, ktoré poukáže aj na prínos Slovákov pre svoje nové domovské krajiny;

13.  Podporovať výskum dejín, života, jazyka, kultúry a migrácie Slovákov žijúcich v zahraničí v spolupráci s príslušnými vedeckými a kultúrnymi inštitúciami na Slovensku, ako je Slovenská akadémia vied, konkrétne napr. Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra, Národné osvetové centrum, Literárne informačné centrum, Štatistický úrad SR atď.;

14.  Hľadať spôsoby, ako uľahčiť vízový režim Slovákom, žijúcim v krajinách s vízovou povinnosťou;

15. Naďalej uľahčovať Slovákom žijúcim v zahraničí udelenie štátneho občianstva, vrátane skrátenia požadovanej lehoty nepretržitého pobytu na území SR a zabezpečiť predĺženie platnosti osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky zo šiestich mesiacov na jeden rok alebo promptnejšie vybavovať žiadosti o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve.


Počet zobrazení: 1587x