Závery Stálej konferencie 2010

Stála konferencia
Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2010


Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí sa konala 29. 11. – 1. 12. 2010 v Kongresovom centre City Hotela Bratislava za účasti 92 zástupcov krajanských komunít z 22 krajín.

Účastníci SK 2010:

1. Oceňujú skutočnosť, že počas dvojročného obdobia od konania Stálej konferencie 2008 Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v súčinnosti s krajanskými spolkami a organizáciami zabezpečoval kvalitné plnenie svojich záväzkov a úloh vo všetkých dôležitých sférach spolupráce, podpory a rozvoja krajanského života.

2. Konštatujú, že za uvedené obdobie sa kvantitatívne aj kvalitatívne zlepšila úroveň starostlivosti Slovenskej republiky o slovenské národnostné menšiny a krajanské komunity v zahraničí, ako aj komunikácia a spätná väzba medzi Slovenskom a slovenským zahraničím.

3. S poľutovaním berú na vedomie niektoré záporné vplyvy celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy, konkrétne aj na zriadenie televízneho vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí v pôvodne plánovanom rozsahu. Naďalej žiadajú riešenie tejto problematiky vrátane zriadenia osobitnej relácie pre krajanov vo verejnoprávnej Slovenskej televízii.

4. Pozitívne hodnotia skutočnosť, že ÚSŽZ zabezpečuje objektívne posudzovanie, hodnotenie a výber predkladaných projektov a žiadostí o finančnú podporu aktivít Slovákov žijúcich v zahraničí prostredníctvom nezávislej medzirezortnej odbornej komisie, čo umožňuje transparentné a objektívne rozhodovanie a garantuje vecnú opodstatnenosť prideľovania finančných prostriedkov. Žiadajú doplnenie komisie o nezávislých odborníkov a zástupcov SZSZ.

5. Žiadajú v rámci prebiehajúcej kurikulárnej reformy v SR zahrnúť do učebných osnov a učebníc krajanskú problematiku.

6. Považujú za dôležité napĺňať tézy Koncepcie štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí do roku 2015.

7. Oceňujú záujem orgánov Slovenskej republiky o Slovákov žijúcich v zahraničí i o Stálu konferenciu Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí. Žiadajú, aby bol garantom starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí jeden z členov vlády, ako to bolo doposiaľ.

8. Žiadajú za účelom dosiahnutia efektívnej, konštruktívnej a obojstranne prospešnej komunikácie zabezpečovať nepretržitý, flexibilný, viacdimenzionálny, obsahovo pestrý a vyčerpávajúci tok informácií medzi Slovenskou republikou a slovenskými komunitami, spolkami, združeniami, menšinami i jednotlivcami vo svete,

zriadiť mediálnu komisiu pri Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorá bude poradným orgánom propagačných a mediálnych aktivít krajanských spolkov s cieľom konkretizovať prezentáciu Slovenska v zahraničí a rovnako aj zviditeľňovať Slovákov žijúcich v zahraničí v Slovenskej republike,

pri vytváraní pozitívneho obrazu Slovenska v zahraničí poskytovať priestor na informačno-propagačné, publicistické, záujmovo-vzdelanostné a umelecké prepojenie krajanov v zahraničí s médiami, kultúrnymi a vzdelávacími inštitúciami, ako aj štátnymi subjektmi v SR,

prostredníctvom vydavateľov krajanských médií venovať viac pozornosti tým tematickým oblastiam, pomocou ktorých sa zvýši záujem slovenských komunít o dianie na Slovensku,

zintenzívniť aktivity krajanských spolkov a organizácií, zamerané na prezentáciu Slovenska v zahraničí,

podporovať prezentáciu života a kultúry Slovákov žijúcich v zahraničí na Slovensku,

zachovať krajanské vysielanie Slovenského rozhlasu v pôvodnom rozsahu, rozšíriť a skvalitniť využitie vysielania prostredníctvom internetu a zvážiť prepojenie rozhlasového a televízneho vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí v rámci pripravovanej fúzie verejnoprávnych médií,

iniciovať aktívnejší prísun informácií zo slovenských spolkov a organizácií v zahraničí pre TASR, s cieľom poskytnúť ich slovenskej verejnosti.

9. Považujúc grantovú podporu krajanským organizáciám za významnú investíciu Slovenskej republiky žiadame v rámci grantového systému Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí zabezpečiť v štátnom rozpočte SR objem finančných prostriedkov v súlade s Koncepciou štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí, teda minimálne na úrovni 1,33 mil. eur,

pri realizácii štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí rešpektovať priority špecifikované podľa jednotlivých krajín a oblastí v súlade so zásadami rovnakého zaobchádzania, teritoriality a špecifického prístupu,

v realizácii grantovej politiky akcentovať v oblasti kultúry, osvety a vzdelávania spoločensko-kultúrne a umelecké tvorivé aktivity krajanských spolkov, organizácií, inštitúcií a médií, ktoré napĺňajú ciele v oblasti propagácie a vytvárania pozitívneho obrazu Slovenska v zahraničí,

s podporou jednotlivých projektov hľadať prostredníctvom kultúrnych, mediálnych a duchovných aktivít krajanských spolkov, vzdelávacích inštitúcií, záujmových organizácií, kresťanských misií a jednotlivcov efektívnejšie možnosti a spôsoby v propagácii a prezentácii Slovenska, jeho ekonomických, kultúrnych a duchovných hodnôt i historického prínosu výnimočných osobností,

vytvárať prostredníctvom dotácií z grantového systému ÚSŽZ lepšie podmienky krajanským médiám (tlačeným, elektronickým a neperiodickej tlači) informujúcim o živote komunity aj na účinnejšiu a obsahovo príťažlivejšiu prezentáciu Slovenska,

podporovať vydavateľské aktivity krajanských spolkov a vydavateľstiev v zahraničí, ktoré reflektujú aktívny krajanský život komunity, resp. propagujú Slovensko,

pri uskutočňovaní zámerov jednotlivých projektov podporených dotáciami ÚSŽZ vytvárať väčší priestor na spoluprácu a obsahovú príbuznosť podujatí medzi jestvujúcimi slovenskými inštitúciami v príslušných krajinách, v ktorých slovenské komunity existujú; podporovať aktivity, ktoré sa zameriavajú na spoločné podujatia viacerých spolkov z príslušnej krajiny,

podporovať kultúrno-spoločenské a vzdelávacie projekty smerujúce k iniciovaniu kontaktov miest a obcí v zahraničí s vyšším podielom tam žijúcich Slovákov so slovenskými mestami a obcami,
trvalú a zvýšenú pozornosť venovať podpore aktivít určených pre mládež všetkých vekových kategórií tak, aby sa u najmladšej generácie vytvorilo a upevnilo slovenské povedomie, a tým sa zabezpečila kontinuita existencie slovenských komunít v zahraničí,
podporovať formou pridelených dotácií rozvoj slovenského národnostného školstva
vo všetkých jeho formách a na všetkých jeho stupňoch vrátane doškoľovania pedagógov a rozvoja školských zariadení s vyučovacím jazykom slovenským v krajanských komunitách vo svete,

podporovať zabezpečovanie odbornej literatúry, učebných a didaktických pomôcok v závislosti od počtu a potrieb detí krajanov navštevujúcich príslušné vzdelávacie inštitúcie,

podporovať vedecko-výskumné projekty, odbornú vydavateľskú činnosť, konferencie, sympóziá a workshopy zamerané na históriu a vývoj Slovákov žijúcich v zahraničí vrátane významných osobností,

podporovať projekty spolkov, inštitúcií i jednotlivcov smerujúcich k spracovaniu, uchovávaniu a digitalizácii dokumentov tvoriacich významnú súčasť kultúrneho dedičstva, ktoré majú nielen historický a dokumentačný význam, ale zároveň sú dôležitým nástrojom na podporu slovenského povedomia najmladšej generácie a príťažlivým prvkom v rámci propagácie Slovenska,

v aktivitách podporených grantovým systémom vytvárať podmienky na prezentáciu a sprístupnenie pôvodnej tvorby vznikajúcej v krajanských komunitách Slovákov žijúcich v zahraničí prostredníctvom autorských výstav, besied a prezentácií v galériách a kultúrnych zariadeniach v rôznych regiónoch Slovenska,
naďalej podporovať kultúrno-spoločenské a vzdelávacie programy katolíckych a evanjelických misií pôsobiacich v prostrediach slovenských komunít v zahraničí, ktoré zabezpečujú autentické potreby dynamicky sa meniaceho spoločenstva slovenských krajanov a nie sú hradené ani z prostriedkov cirkví v domovskej krajine, ani z finančných prostriedkov cirkví na Slovensku.

30. 11. 2010

Počet zobrazení: 1660x