VYHLÁSENIE účastníkov Stálej konferencie SR a zahraniční Slováci 2000,konanej BA v dňoch 3.-4.7.2000

VYHLÁSENIE účastníkov Stálej konferencie Slovenská republika a zahraniční Slováci 2000, konanej v Bratislave v dňoch 3. - 4. 7. 2000

My, delegovaní zástupcovia spolkov a organizácií slovenských menšín a komunít žijúcich v zahraničí - účastníci druhého zasadnutia Stálej konferencie "Slovenská republika a zahraniční Slováci", sa obraciame na predstaviteľov ústavodarnej a výkonnej moci Slovenskej republiky, ako aj na celú slovenskú verejnosť s nasledujúcim vyhlásením:

  • Deklaráciu NR SR z 6. 7. 1999 považujeme aj my, ako neformálny snem Slovákov žijúcich mimo hraníc svojej domovskej krajiny, za Magnu Chartu budovania vzťahov spolupráce a vzájomnej pomoci medzi SR a krajanmi. Vítame z nej vyplývajúci záväzok, že SR bude v záujme udržania a rozvoja ich národného povedomia a národnokultúrnej identity naďalej venovať náležitú pozornosť, spolupracovať s nimi, všemožne im pomáhať a podporovať ich práva. Zároveň veríme, že SR bude vždy ústretová a otvorená riešeniu ich požiadaviek a potrieb. V rámci toho SR považuje za svoj trvalý záväzok neustále rozvíjať systém vzťahov so Slovákmi žijúcimi v zahraničí.
  • Žiadame, aby Úrad pre zahraničných Slovákov SR ako ústredný štátny orgán pre zabezpečenie a koordinovanie vzťahov štátu so Slovákmi žijúcimi v zahraničí, bol zriadený čo najskôr s patričnými kompetenciami a finančným zabezpečením. Za rozhodujúcu úlohu Úradu pre zahraničných Slovákov SR považujeme vypracovanie návrhu koncepcie štátnej politiky SR v oblasti riešenia vzťahov so slovenským zahraničím.
  • Za vhodný prostriedok realizácie spoluúčasti krajanov na jeho tvorbe považujeme vytvorenie poradného orgánu - Generálnej rady Slovákov žijúcich v zahraničí, ako rešpektovaného reprezentanta názorov a záujmov krajanov.
  • V rámci činnosti tohoto orgánu sme pripravení odovzdať skúsenosti a intelektuálny potenciál Slovákov žijúcich v zahraničí v prospech spoločnej veci. Veríme, že vláda SR bude úzko spolupracovať s cirkvami pri starostlivosti o ich duchovný život.
  • Očakávame, že námety a odporúčania, ktoré odzneli počas rokovania Stálej konferencie, budú v krátkom čase vyhodnotené a využité na spoločný prospech SR a krajanov.
  • My, Slováci žijúci v zahraničí, sme pripravení pomáhať domovskej krajine v jej začleňovaní sa do európskych štruktúr a lobovať v jej prospech vo sfére ekonomiky, politiky a kultúry v celosvetovom meradle.

Súčasťou tohto vyhlásenia je takisto Vyhlásenie účastníkov 1. konferencie novinárov krajanských novín, časopisov a elektronických médií, ako aj Vyhlásenie prvého stretnutia krajanov - absolventov slovenských vysokých škôl v SR.

V Bratislave dňa 4. júla 2000


Počet zobrazení: 1534x