VYHLÁSENIE Stálej konferencie

Vyhlásenie Stálej konferencie k otázkam vzájomných vzťahov a spolupráce

"Slovenská republika a zahraniční Slováci 2004".

 V dňoch 2. – 3. júla 2004 sa v Bratislave zišli delegáti slovenských spolkov v zahraničí, aby spolu s významnými osobnosťami slovenského zahraničia a zástupcami zainteresovaných štátnych orgánov Slovenskej republiky analyzovali súčasný stav a trendy vývoja slovenských komunít vo svete.

 Delegáti zhodnotili efektívnosť pomoci zo strany Slovenskej republiky pri úsilí o uchovanie nášho národného povedomia, jazykovej a kultúrnej identity a prerokovali obsah a formy možného prehĺbenia vzájomnej spolupráce Slovenskej republiky so Slovákmi žijúcimi v zahraničí.

 Delegáti stálej konferencie berú na vedomie doterajšiu pozornosť Národnej rady Slovenskej republiky, vlády Slovenskej republiky a jednotlivých rezortov, ktorú tieto orgány venovali problematike vzťahov s komunitami Slovákov v zahraničí. Súčasne však vyslovujú znepokojenie nad hlbokým rozporom medzi deklarovanými zámermi štátnych orgánov Slovenskej republiky a ich pomalým, nekoordinovaným uplatňovaním v praxi. Tento protiklad je zvlášť výrazný v oblasti vytvárania legislatívneho rámca pre realizáciu zásad vytýčených tak  v Deklarácii Národnej rady Slovenskej republiky k Slovákom žijúcim v zahraničí ako aj v Ústave Slovenskej republiky.

Výsledkom dvojdňových rokovaní k jednotlivým obsahovým okruhom sú závery a odporúčania, s ktorými sa stála konferencia  obracia na vládu  Slovenskej republiky,  Národnú radu Slovenskej republiky, na všetky zainteresované právne subjekty ako aj na jednotlivé osobnosti v Slovenskej republike i v zahraničí.

Delegáti stálej konferencie žiadajú od vlády Slovenskej republiky, aby v čo najkratšom čase predložila Národnej rade Slovenskej republiky pripravený zákon, týkajúci sa starostlivosti Slovenskej republiky o Slovákov žijúcich v zahraničí. Zákon by mal zakotviť také riešenia vzájomných vzťahov, ktoré obsahujú odporúčania obsiahnuté v doterajších vyhláseniach stálej konferencie z rokov 1999, 2000, 2002 a 2003.

Delegáti stálej konferencie očakávajú, že vyššie uvedený zákon odstráni roztrieštenosť kompetencií jednotlivých orgánov štátu vo vzťahu k Slovákom v zahraničí a koncepčnú, koordinačnú a výkonnú funkciu sústredí do centrálneho štátneho úradu, vybaveného potrebnými kompetenciami, disponujúceho právnou subjektivitou a  potrebnými finančnými zdrojmi. Na čele tohto úradu by mal stáť odborník na danú problematiku, bez politickej príslušnosti a menovaný Národnou radou Slovenskej republiky.

Delegáti stálej konferencie si vysoko vážia a oceňujú odbornosť a vysoko kvalifikovanú prácu Generálneho sekretariátu pre zahraničných Slovákov vedeného splnomocnencom vlády pre zahraničných Slovákov Claude Balážom. Zároveň vyjadrujeme nádej, že takáto spolupráca bude pokračovať na vyššej úrovni aj po vzniku samostatného a nezávislého Úradu pre Slovákov v zahraničí.

Delegáti stálej konferencie žiadajú vládu Slovenskej republiky, aby urýchlene predložila Národnej rade Slovenskej republiky úpravu volebného zákona, ktorá umožní občanom Slovenskej republiky žijúcim v zahraničí korešpondenčný spôsob účasti na voľbách.

Delegáti stálej konferencie odporúčajú, aby na pôde Národnej rady Slovenskej republiky bola zriadená stála  komisia, ktorá by sa opierala aj o poradnú, odbornú a expertnú činnosť predstaviteľov organizácií Slovákov žijúcich v zahraničí.

Prijaté dňa 3. júla 2004

Delegáti Stálej konferencie „Slovenská republika a zahraniční Slováci 2004“.

 

 

Počet zobrazení: 1692x