Vyhlásenie

VYHLÁSENIE Stálej konferencie k otázkam vzájomných vzťahov a spolupráce "Slovenská republika a zahraniční Slováci" konanej v Bratislave dňa 2. 7. 1999

My, delegovaní zástupcovia spolkov a organizácií slovenských menšín a komunít žijúcich v zahraničí - účastníci ustanovujúceho zasadnutia stálej konferencie Slovenská republika a zahraniční Slováci sa obraciame na predstaviteľov ústavodarnej i výkonnej moci Slovenskej republiky ako aj na celú slovenskú verejnosť s nasledujúcim vyhlásením:
 
Slováci žijúci v zahraničí, menšiny a komunity Slovákov, bez ohľadu na okolnosti svojho odchodu ako aj miesta kde našli a vybudovali svoj nový domov, sa vždy považovali za prirodzenú a neoddeliteľnú súčasť slovenského národa a jeho kultúrnoduchovného priestoru. Hrdo sa hlásili k hodnotám duchovného a kultúrneho dedičstva svojich predkov, k demokratickým, humanistickým a kresťanským tradíciam a napomáhali spravodlivému zápasu o štátnopolitickú nezávislosť Slovenska. Nikdy sa nevzdávali svojho dielu historickej zodpovednosti za osudy slovenského národa spojené s územím, na ktorom od nepamäti žije. K tejto morálnej povinnosti sa hlásia aj dnes, keď bol úspešne zavŕšený zápas Slovákov o konštituovanie svojho štátu a sú pripravení ju dôstojne naplniť.
 
V tomto duchu a v miere svojich možností ponúkajú a sú pripravení:

  • podporovať úsilie Slovenskej republiky o hospodárske a politické upevnenie, kultúrnoduchovné povznesenie a plné uplatnenie v medzinárodnom spoločenstve,
  • využiť svoju váhu a osobné kontakty pre urýchlenie jej vstupu a získania plného a rovnoprávneho postavenia v európskych a transatlantických štruktúrach
  • prispievať k rozvoju dobrých vzťahov a spolupráce Slovenskej republiky so štátmi, v ktorých žijú a stať sa aktívnym duchovnokultúrnym spojivom medzi nimi.

Účastníci stretnutia chcú v tomto smere úzko spolupracovať so štátnymi orgánmi Slovenskej republiky.
 
Oceňujúc doterajšiu úroveň vzájomných vzťahov aj pozitíva politiky vlád Slovenskej republiky v tejto oblasti, Slováci žijúci v zahraničí zastávajú názor, že dozrel čas na reálny posun vzájomných vzťahov Slovenska a zahraničných Slovákov na kvalitatívne vyššiu úroveň. V tejto súvislosti vítajú zámer vlády Slovenskej republiky zriadiť Úrad pre zahraničných Slovákov Slovenskej republiky ako ústredný štátny orgán pre zabezpečovanie a koordinovanie vzťahov štátu so Slovákmi žijúcimi v zahraničí. Týmto počinom sa vyplní dlhoročné systematické úsilie krajanských organizácií a komunít v zahraničí o konštituovanie takéhoto centrálneho štátneho orgánu na Slovensku, čo podstatne napomôže prehĺbeniu a intenzifikácii vzájomne výhodnej spolupráce.
 
Zahraniční Slováci zároveň vysoko hodnotia úsilie vlády Slovenskej republiky o zriadenie Stálej konferencie delegovaných zástupcov reprezentácií organizácií a spolkov Slovákov žijúcich v zahraničí na Slovensku ako výrazu pozitívnej snahy štátu o aktívne zapájania sa menšinových a krajanských komunít Slovákov do procesu ďalšieho usporiadavania a kreovania vzájomných vzťahov a spolupráce so Slovenskom. Sformovanie tejto inštitúcie a jej konkrétna práca bude prínosom aj pre pozdvihnutie aktivít krajanských organizácií a spolkov v zahraničí v ich úsilí všestranne pomáhať Slovensku a taktiež v procese upevňovania národnej identity, kultúry a jazyka zahraničných Slovákov.
 
Slováci žijúci v zahraničí vítajú reálne kroky vlády Slovenskej republiky a celej spoločnosti usilujúcej sa o urýchlenú integráciu Slovenska do euroatlantických politických, hospodárskych a bezpečnostných štruktúr. Svojimi praktickými krokmi v krajinách, v ktorých žijú na prospech Slovenska, sa usilujú všestranne napomáhať urýchľovaniu tohoto procesu. Slovenské zahraničné menšiny a komunity v tejto súvislosti podčiarkujú strategický význam celkového zbližovania Slovenska s euroatlantickým spoločenstvom ako základu posilňovania demokratizačného vývoja a rozvoja trhového hospodárstva, rozširovania a prehlbovania vzájomne výhodnej spolupráce so susednými aj ostatnými európskymi štátmi a krajinami celého sveta.
 
Slováci žijúci v zahraničí, zahraničné menšiny Slovákov očakávajú od Slovenskej republiky a jej politiky všestranné napomáhanie ich úsiliu o zachovanie a upevňovanie svojej národnej identitty, jazyka a kultúry v krajinách, v ktorých žijú, aj prehĺbenie záujmu o mieru a rozsah reálneho napĺňania menšinových práv v týchto krajinách v súlade s platnými medzinárodnoprávnymi normami a dokumentmi ako aj praxou rozvinutých západoeurópskych štátov. Zároveň prejavujú záujem o urýchlenie procesu riešenia základných otázok a problémov vzájomných vzťahov - predovšetkým v oblasti legislatívnej. Sú presvedčení, že vyriešením týchto otázok sa odstránia viaceré pretrvávajúce prekážky na ceste intenzifikácie vzájomných vzťahov. 
 
V Bratislave dňa 2. júla 1999

 


Počet zobrazení: 1719x