Vládne štipendiá pre Slovákov žijúcich v zahraničí na akademický rok 2021/2022

hlavná foto

Študenti z radov Slovákov žijúcich v zahraničí sa aj v akademickom roku 2021/2022 môžu uchádzať o vládne štipendiá na vysokoškolské štúdium v SR v schválených študijných odboroch. Celkový počet poskytovaných štipendií na akademický rok 2021/2022 je 70.  

Žiadosti o poskytnutie vládneho štipendia sa predkladajú elektronicky na portáli www.vladnestipendia.sk, kde je dostupný aj Manuál pre uchádzačov o štipendium vlády SR so všetkými aktuálnymi informáciami. Každý uchádzač a užívateľ portálu má v prípade potreby k dispozícii technickú podporu na emailovej adrese: helpdesk@studyabroad.sk a na tel. č.: +421 907 551 404.

Uchádzač o poskytnutie vládneho štipendia môže svoju prihlášku odosielať v elektronickej forme od 26. 3. 2021. Elektronicky nezaregistrované materiály nie je možné akceptovať v písomnej forme. Posledný termín elektronickej registrácie a odoslania prihlášky s kompletnými materiálmi je 30. 5. 2021. Originály elektronicky odoslaných dokladov akceptovaný uchádzač predloží osobne sekcii medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR, alebo ich zašle poštou. Bez predloženia originálnych dokladov nie je možné uskutočniť vyplácanie štipendia. Podmienkou na priznanie vládneho štipendia na štandardnú dĺžku vysokoškolského štúdia je zvládnutie slovenského jazyka na požadovanej úrovni a prijatie na štúdium vo zvolenom študijnom programe verejnej vysokej školy v SR.

Uchádzači z Maďarska, Rumunska, Srbska a Chorvátska majú možnosť absolvovať intenzívny kurz slovenského jazyka a odborných predmetov so zameraním na zlepšenie svojich komunikačných schopností potrebných na zvládnutie vysokoškolského štúdia v slovenskom jazyku. Pre vybraných uchádzačov je kurz bezplatný a organizuje ho pracovisko Jazyková a odborná príprava cudzincov a krajanov Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (JOP CĎV UK) v termíne od 5. 7. 2021 do 16. 7. 2021. Kurz sa uskutoční dištančnou formou cez aplikáciu MSTeams.

Dosiahnutie znalosti slovenského jazyka u uchádzačov mimo Maďarska, Rumunska, Srbska a Chorvátska na požadovanej úrovni umožní vláda SR poskytnutím ročného štipendia na jazykovú a podľa potreby aj na odbornú prípravu v JOP CĎV UK v Bratislave tak, ako uchádzačom z krajín zaradených do zoznamu ODA.

O udelení/neudelení štipendií jednotlivým uchádzačom následne rozhodne výberová komisia MŠVVaŠ SR, ktorá bude žiadosti posudzovať v súlade so základnými podmienkami pre získanie vládneho štipendia, ktoré sú:

  • nominácia krajanskej organizácie,
  • dosiahnuté študijné výsledky počas predchádzajúceho stredoškolského, resp. vysokoškolského štúdia – študijný priemer do 4,00 z 5,00 alebo 8 z 10 (80%),
  • zvolený študijný odbor.

Žiadosti uchádzačov, ktoré nebudú vyhovovať uvedeným kritériám, nebudú výberovou komisiou posudzované.

Štipendista je povinný dodržať termín nástupu na štúdium určený školou, v odôvodnených prípadoch  je možný nástup  najneskôr do 30. 9. 2021. Svojvoľné skracovanie doby štúdia oneskoreným nástupom na štúdium nie je možné akceptovať.

Nižšie uvádzame rozpis ponuky vládnych štipendií SR podľa jednotlivých krajín pre Slovákov žijúcich v zahraničí na akademický rok 2021/2022, ako aj zoznam študijných odborov, ktoré sú v akademickom rok 2021/2022 podporované formou poskytnutia vládneho štipendia na štandardnú dĺžku vysokoškolského štúdia na verejných vysokých školách v Slovenskej republike.

 

Uverejnené: 9. 3. 2021

Galéria

Počet zobrazení: 664x